Возможности применения ведолизумаба у детей и подростков с воспалительными заболеваниями кишечника при неэффективности антагонистов фактора некроза опухоли

Возможности применения ведолизумаба у детей и подростков с воспалительными заболеваниями кишечника при неэффективности антагонистов фактора некроза опухоли
31.10.2018

Ведолизумаб представляет собой иммуносупрессивный биологический препарат на основе гуманизированных моноклональных антител, специфически связывающихся с интегрином α4β7, высокая эффективность и безопасность которого к настоящему времени уже убедительно подтверждена у взрослых пациентов с болезнью Крона (БК) и язвенным колитом (ЯК). Однако данные о возможностях применения ведолизумаба у детей с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) пока весьма ограничены.

В этой связи значительный интерес для детских гастроэнтерологов представляют результаты клинического исследования по оценке терапии ведолизумабом у детей и подростков (n=12; возраст – ​8-17 лет (медиана – ​15 лет); 7 пациентов – ​с БК, 5 пациентов – ​с ЯК) с тяжелым течением ВЗК, которое недавно было завершено учеными из Австрии. В этом исследовании был выполнен ретроспективный анализ данных детей, которые получали ведолизумаб после предшествующего неэффективного лечения антагонистами фактора некроза опухоли.

В подгруппе педиатрических пациентов с БК (n=5) 1 больной прекратил терапию по причине возникновения тяжелой системной аллергической реакции; на 14-й неделе лечения у 1 пациента был достигнут полный ответ, у 2 – ​частичный ответ, 3 пациента прекратили терапию из-за первичного отсутствия ответа либо его утраты. В подгруппе пациентов с ЯК (n=5) клиническая ремиссия на 2, 6 и 14-й неделе лечения была достигнута у 2, 1 и 1 пациента соответственно; частичный ответ наблюдался у 1 пациента на 2-й неделе.

Показатели балльной оценки активности БК значимо не изменялись в сравнении с исходными вплоть до 38-й недели (медиана 47,5 в сравнении с 40 пунктами; p=1,0), тогда как медиана оценки активности ЯК достоверно снизилась – ​с 70 до 5 пунктов (p <0,001). В обеих подгруппах на фоне лечения была констатирована существенная прибавка массы тела и повышение уровней альбумина и гемоглобина.

Полученные результаты демонстрируют, что ведолизумаб может быть эффективной терапией у тех педиатрических пациентов с ВЗК, у которых не получен ответ на другие виды лечения либо развивается их непереносимость. Однако ведолизумаб, по-видимому, более эффективен у детей с ЯК, чем с БК.

A.M. Schneider et al. BMC Gastroenterol.
2018 Sep 15; 18(1): 140.

Тематичний номер «Педіатрія» №3 (46), вересень 2018 р.

Матеріали по темі

Авторы: S. Kaur, H. Larsen, A. Nattis, США 30.10.2020 Скарги, пов’язані з очима, становлять 2-3% усіх звернень до лікаря первинної медичної допомоги [1]. Сімейні лікарі повинні вміти розпізнавати захворювання очей, які можуть призвести до втрати зору, та своєчасно скерувати пацієнта до офтальмолога [2]. Майже 50% випадків припадає на кон’юнктивіт, хворобу сухого ока й абразію рогівки [3]. […]

09.10.2020 Стаття у форматі PDF Організм людини споконвіку перебуває в тісному симбіозі з кишковою мікрофлорою. Мікробіом людського кишечнику являє собою унікальне поєднання мікроорганізмів, невидима присутність яких опосередковує низку важливих функцій; відхилення в його складі підвищує ризик виникнення різноманітних патологічних станів: алергічних й автоімунних захворювань, цукрового діабету, ожиріння тощо. Проте насамперед порушення мікробіому впливають на стан і […]

29.07.2020   Стаття у форматі PDF Рекомендації Американської колегії ревматологів/Фонду боротьби з артритом (2019) У 2019 р. на сторінках авторитетного наукового журналу Arthritis & Rheumatology були надруковані Рекомендації Американської колегії ревматологів (ACR) та Фонду боротьби з артритом щодо лікування дітей з ювенільним ідіопатичним артритом, який клінічно маніфестує як несистемний поліартрит, сакроілеїт або ентезит (S. Ringold et al., 2019). Члени 5 робочих груп з розробки […]

29.07.2020   Стаття у форматі PDF Водний гомеостаз (ВГ) – необхідна умова життєдіяльності будь-якого організму. Підтримка ВГ відбувається за рахунок трьох злагоджених процесів: надходження води ззовні, адекватної абсорбції у шлунково-кишковому тракті (ШКТ) та ниркової екскреції. Підтримка оптимального балансу води й електролітів є результатом складних контрольованих фізіологічних механізмів, які врівноважують їх надходження та виділення, забезпечуючи сталість внутрішнього середовища. Порушення будь-якої ланки ВГ супроводжується розвитком […]

Авторы: Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, Т.В. Гищак, д. мед. н.,професор кафедри педіатрії післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 29.07.2020 Сьогодні у педіатричній практиці широко використовується метод добового моніторингу артеріального тиску (ДМАТ) для оцінки добового ритму артеріального тиску (АТ) із застосуванням переносних моніторів. Він рекомендований європейськими [1] та американськими кардіологічними товариствами [2] для підтвердження гіпертензії у дітей до початку […]

Авторы: Н. Szajewska, A. Guarino, I. Hojsak та ін. 28.07.2020 Стаття у форматі PDF Оновлені рекомендації ESPGHAN-2020 Робоча група (РГ) з питань пре- та пробіотиків Європейського товариства дитячої гастроентерології, гепатології та нутриціології (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) у 2020 році розробила оновлені рекомендації щодо застосування пробіотиків при гострому гастроентериті (ГГЕ) у раніше здорових немовлят і дітей. Ці рекомендації не стосуються дітей […]

14.06.2020 Найбільший ризик тяжкого перебігу захворювання та смерті від COVID-19 мають люди похилого віку та особи із супутньою патологією, такою як гіпертонічна хвороба, хронічні захворювання легень і рак [1–4]. Обмежені дані свідчать, що в дітей клінічні прояви інфекції SARS-Cov-2 зазвичай менш виражені, ніж у дорослих [5–8], хоча деякі також потребують госпіталізації та інтенсивної терапії [9–11]. Найменше […]

Авторы: S. Sankararaman, T. Schindler, T.J. Sferra, США 27.05.2020 Стаття у форматі PDF Рекомендації опубліковані в журналі Американського товариства парентерального та ентерального харчування, 2019 р. Екзокринна недостатність підшлункової залози (ЕНПЗ) – це стан, що характеризується зниженням секреції ферментів та/або бікарбонатів підшлунковою залозою (ПЗ), а це призводить до мальабсорбції нутрієнтів [1, 2]. Незважаючи на те що ПЗ має чималий фізіологічний резерв, зниження секреції на <10% супроводжується появою характерних […]

Авторы: О. ­Є. ­Абатурова, С. ­П. ­Кривопустова 17.05.2020 Стаття у форматі PDF Відомо, що гострі респіраторні інфекції (ГРІ) є найпоширенішими захворюваннями. Їх частка становить до 30% усієї та до 90% інфекційної патології. Навіть у міжепідемічний період на ГРІ хворіє 1/6 частина населення. В етіології ГРІ домінують віруси: риновіруси, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси, метапневмовірус, грип, парагрип та […]