Инсульт пробуждения (wake-up stroke): тромболизис уменьшает объем ишемического повреждения и неврологический дефицит


Автори:
Инсульт пробуждения (wake-up stroke): тромболизис уменьшает объем ишемического повреждения и неврологический дефицит
03.03.2020

Пациентам с «инсультом пробуждения» (wake-up stroke, WUS), как правило, не назначается тромболитическая терапия рекомбинантным тканевым активатором плазминогена (рТАП) из-за неизвестного времени начала инсульта. Это исследование было направлено на изучение эффектов рТАП у пациентов с WUS в ходе ежедневных клинических сценариев путем измерения объема ишемического поражения и функциональных результатов по сравнению с пациентами, не получавшими рТАП.

Методы. Ретроспективно проанализированы клинические данные и данные визуализационных исследований 149 (75 – ​с рТАП; 74 – ​без рТАП) пациентов с острым ишемическим WUS. Объем ишемии рассчитывали по данным контрольного КТ-исследования, а функциональные результаты были оценены по NIHSS (шкала тяжести инсульта Национального института здравоохранения США) и mRS (модифицированная шкала Ренкина) при сравнении групп с и без рТАП. Пациенты отбирались согласно оценке по шкале ранних изменений при инсульте ASPECTS >6 на КТ и/или по наличию зоны ишемической полутени >50% гипоперфузированной ткани на перфузионной КТ.

Результаты. При контрольном КТ-исследовании отмечался меньший объем зоны ишемии для группы рТАП (1 мл, 0-8) по сравнению с группой без рТАП (10 мл, 0-40; p=0,000). Показатель NIHSS через 7 дней после поступления был значительно ниже в группе рТАП (1, 0-4) по сравнению с группой без рТАП (3, 1-9; p=0,015), также отмечался больший процент улучшения (ΔNIHSS) (70 против 50%; р=0,002). В группе рТАП наблюдался более высокий показатель распространения mRS 0-2 (54 против 39%; p=0,060). Многофакторный анализ показал, что исходный показатель NIHSS и лечение рТАП являются важными предикторами хорошего исхода как по показателям NIHSS через 7 дней, так и по объему ишемического повреждения по данным контрольного КТ (р<0,05).

Выводы. Применение рТАП у пациентов с WUS, отобранных по результатам КТ и/или перфузионной КТ, приводило к уменьшению объема ишемического повреждения по данным КТ и улучшению функционального исхода без увеличения частоты внутричерепных кровоизлияний и внутрибольничной смертности.

Furlanis G. et al. Wake-up stroke: thrombolysis reduces ischemic lesion volume and neurological deficit. J. Neurol. 2019.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (472), лютий 2020 р.

Матеріали по темі

07.06.2020 Читати статтю на сайте НейроNews Актуальна тема: Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19)

Авторы: д. мед. н., професор Ю. М. Сіренко 02.06.2020 Стаття у форматі PDF В умовах пандемії COVІD-19 у багатьох ЗМІ почали ширитися гіпотези щодо можливого погіршення стану таких пацієнтів на тлі тривалого приймання блокаторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) – ​інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ) та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ (БРА). За фаховою думкою наша редакція звернулася до завідувача відділення симптоматичних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. […]

Авторы:С.П. Московко, д. мед. н., професор 27.05.2020   Частка свідомих, критично налаштованих читачів зі своєю сталою точку зору з питання, яке розглядається, найімовірніше, скептично або негативно сприймуть викладене нижче. Причина полягає у розбіжностях поглядів, а точніше, в різноманітності уявлень про правила та межі їхнього використання. З одного боку – ​вимоги регуляторних органів, які, нажаль, викладені доволі загально і навіть «жорстко» – ​тобто робота має проводитися лише […]

25.05.2020 Стаття у форматі PDF У статті представлено сучасні підходи стосовно діагностики та ефективного лікування нейропатичного компонента хронічного больового синдрому при остеоартрозі. Ключові слова: нейропатичний біль, остеоартроз, AUSCAN, прегабалін. Остеоартроз – ​гетерогенна група захворювань різної етіо­логії з подібними біологічними, морфологічними та клінічними проявами й наслідками, в основі яких лежить ураження всіх елементів суглоба, передусім суглобового хряща, а також субхондральних відділів […]

Авторы:О.М. Корж, д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти 17.05.2020   Головний біль (ГБ) є однією з найчастіших скарг пацієнтів у практиці сімейного лікаря. Це будь-який біль та/або відчуття дискомфорту, локалізовані в ділянці голови, а саме догори від брів і до нижньої потиличної ділянки. Лицевим болем є больові […]

Авторы: Ю.А. Бабкіна, Лужицький медичний центр, м. Любань (Польща); Медичний центр «НЕЙРОН», м. Харків 06.05.2020 Читати статтю на сайте НейроNews Актуальна тема: Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19)

05.05.2020   Стаття у форматі PDF Сонливость, нарушение психомоторной и когнитивной функций на следующий день после приема снотворных препаратов на ночь являются основными симптомами, связанными с их применением. У лиц, которые принимают гипнотики и вынуждены управлять транспортными средствами, нередко возникают серьезные проблемы. Представляем вашему вниманию обзор исследования A. Vemeeren et al., которые провели сравнение остаточного воздействия залеплона, зопиклона и плацебо, а также употребления стандартной дозы алкоголя […]