Варіабельність артеріального тиску між візитами в ранньому дорослому віці та структура й функція міокарда надалі: чи є зв’язок?

Варіабельність артеріального тиску між візитами  в ранньому дорослому віці та структура  й функція міокарда надалі: чи є зв’язок?
21.07.2020

Довготривалу варіабельність артеріального тиску (АТ) пов’язують із розвитком серцевої недостатності (СН) незалежно від величини системного АТ. Автори дослідження висунули припущення, що міжвізитна варіабельність АТ асоціюється з ризиком розвитку СН на ранніх етапах життя, що може відображатися субклінічним ушкодженням структури та зниженням функції міокарда.

Метою цього дослідження було оцінити взаємозв’язок між варіабельністю рівня АТ від візиту до візиту в ранньому дорослому віці та структурою й функцією міокарда в середньому віці.

Методи. У цьому когортному дослідженні використовувалися дані масштабного дослідження CARDIA, що включало 5115 учасників, вік яких на початку дослідження становив від 18 до 30 років. Із них до випробування було залучено 2400 пацієнтів. Рівень АТ оцінювався за 8 візитів упродовж 25-річного інтервалу, а через наступні 25 років учасникам проводили ехокардіографічне (ЕхоКГ) обстеження серця. Дані аналізували за період із 7 червня 1986 року по 31 серпня 2011 року.

Результати. Із 2400 учасників 1024 (42,7%) – ​чоловіки та 976 (40,7%) – ​афро­американці; їхній середній вік (стандартне відхилення – ​СВ) у рік проведення ЕхоКГ становив 50,4 (СВ – 3,6) року. На приріст одного СВ вища варіабельність систолічного АТ (САТ), незалежно від її середнього значення, була пов’язана з вищим індексом маси міокарда лівого шлуночка – ЛШ (β (стандартна похибка – ​СП) 2,66 (0,4) г/м2; p<0,001), гіршою діастолічною функцією (швидкість раннього діастолічного руху мітрального кільця – ​é) (β (СП) 0,40 (0,1) см/с; p<0,001), вищими показниками тиску наповнення ЛШ (співвідношення трансмітральної швидкості раннього діастолічного наповнення до швидкості раннього діастолічного руху мітрального кільця – ​Е/é) (β (СП) 0,37 (0,1) cм/с; p<0,001) та гіршою поздовжньою глобальною систолічною деформацією (β (СП) 0,17 (0,1); p=0,002). Аналогічні зміни були виявлені в пацієнтів із вищою варіабельністю діастолічного АТ (ДАТ) між візитами, що асоціювалася з вищим індексом маси міокарда ЛШ (β (СП) 3,21 (0,5) г/м2; p<0,001), гіршою діастолічною функцією (é: β (СП) 0,24 (0,1) см/с; p<0,001; E/é: β (СП) 0,23 (0,1) см/с; p<0,001) і гіршою поздовжньою глобальною систолічною деформацією (β (СП) 0,13 (0,1); p=0,02). Отримані результати залишалися послідовними при застосуванні й інших показників варіабельності АТ (СВ і середня реальна варіабельність).

Висновки. Значна варіабельність САТ і ДАТ між візитами в молодому віці була пов’язана з порушенням структури міокарда та його систолічною й діастолічною дисфункцією незалежно від середніх значень АТ.

Nwabuo C. et al. Association between visit-to-visit blood pressure variability in early adulthood 
and myocardial structure and function in later life. JAMA Cardiol. 2020 Apr 15.

 

Підготувала Лілія Нестеровська

Материалы по теме

Авторы: Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, Т.В. Гищак, д. мед. н., професор кафедри педіатрії післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 01.11.2020 Велоергометрія – одна з основних навантажувальних проб у кардіології, що дозволяє оцінити толерантність до фізичного навантаження і виявити патологічні зміни серцево-судинної системи, які виникають при фізичному навантаженні. Толерантність до фізичного навантаження, або фізична працездатність, є сумарним показником фізіологічних можливостей […]

Авторы: G. Hindricks, T. Potpara, N. Dagres і співавт. 01.11.2020 Стаття у форматі PDF Складність фібриляції передсердь (ФП) як захворювання зумовлює важливість багатогранного та мультидисциплінарного підходу до ведення пацієнтів із таким станом й активного їх залучення до контролю хвороби. Протягом останніх років у діагностиці та лікуванні ФП відбувся значний прогрес, який відображено в цьому виданні рекомендацій. Основні поняття ФП являє собою надшлуночкову тахіаритмію з некоординованою електричною активністю передсердь та їх неефективними […]

01.11.2020 Стаття у форматі PDF Фібриляція передсердь (ФП) є найпоширенішою стійкою аритмією, в Європі та США її діагностують у кожного четвертого дорослого середнього віку. На відміну від шлуночкових аритмій ФП безпосередньо не загрожує життю. Проте гострі порушення гемодинаміки, спричинені ФП, а також мозковий інсульт й інші тромбоемболічні ускладнення є причиною госпіталізацій, інвалідизації та смерті пацієнтів. […]

23.10.2020 Стаття у форматі PDF Артеріальна гіпертензія (АГ) лишається провідною причиною смерті в усьому світі. Поширеність АГ та її вплив на серцево-судинну (СС) захворюваність і смертність продовжує зростати. Для зменшення глобального тягаря підвищення артеріального тиску (АТ) Міжнародне товариство з артеріальної гіпертензії (ISH) 2020 року розробило практичну настанову щодо лікування АГ у дорослих хворих віком від […]

22.10.2020 Стаття у форматі PDF Атеросклероз – ​складний хронічний процес, в основі якого лежать надмірна запальна відповідь та накопичення ліпідів. На сьогодні існують три основні підходи до ведення осіб з атеросклеротичною ішемічною хворобою серця (ІХС): медикаментозне лікування, черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ) та аортокоронарне шунтування (АКШ). X. Wang et al. провели дослід­жен­ня з метою вивчення ефективності […]

21.10.2020 У 2019 р. Європейське товариство кардіологів (ESC) спільно з Європейським респіраторним товариством (ERS) розробило оновлені методичні рекомендації з діагностики та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА). У документі узагальнено сучасні наукові докази з метою надання допомоги лікарям у виборі найкращих терапевтичних стратегій для пацієнтів із ТЕЛА в конкретній клінічній ситуації. Впродовж останніх років ESC […]

02.10.2020 Как известно, курение является модифицируемым фактором риска развития сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований и нарушений репродуктивного здоровья. Главную роль в борьбе с курением играет врач общей практики, который обязан информировать пациента о последствиях воздействия табачного дыма на организм и оказывать помощь в прекращении курения. В настоящее время взаимоотношения врача и курящего пациента регламентируются […]

Авторы: Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, Т.В. Гищак, д. мед. н.,професор кафедри педіатрії післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 29.07.2020 Сьогодні у педіатричній практиці широко використовується метод добового моніторингу артеріального тиску (ДМАТ) для оцінки добового ритму артеріального тиску (АТ) із застосуванням переносних моніторів. Він рекомендований європейськими [1] та американськими кардіологічними товариствами [2] для підтвердження гіпертензії у дітей до початку […]

20.07.2020 Огляд оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів В умовах пандемії, спричиненої коронавірусною інфекцією, особливо вразливими є пацієнти  із серцево-судинними захворюваннями, зокрема з порушеннями серцевого ритму. Крім того, сама інфекція SARS-CoV-2 часто є тригером розвитку аритмії. Особливо чітко це проявляється в разі тяжкого перебігу COVID-19. Так, поширеність аритмій у хворих, які перебувають у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, істотно перевищує відповідний показник в інших пацієнтів у стаціонарі (44,4 та 6,9% […]

Авторы: фахівець із розробки лікарських засобів, кандидат хімічних наук Анатолій Севастянович Шаламай і науковий керівник відділення реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Олександр Миколайович Пархоменко 08.07.2020 Стаття в форматі PDF Пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19), поза сумнівом, є […]